Avtalevilkår – Forhåndsbetaling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV TURNERING

1. Innledning

Ved bestilling av turnering, simulator, protime, gruppetime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av turnering, simulator, protime, gruppetime eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m) 

2. Refusjon

Kongsberg Golfbane refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
  • stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst
  • simulator er stengt når bestilleren har spilletid

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av Kongsberg Golfbane når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på banens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil Kongsberg Golfbane ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til Kongsberg Golfbane (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

3. Endring av bestilling

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Protimer kan endres, men ikke mer enn en gang. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 48 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass. For gruppetimer så er frist for endring av time 4 dager før timen.

Bestilleren av simulator kan endre bestilt spilletid inntil 24 timer før oppsatt spilletid. Retten til å endre spilletiden forutsetter melding til klubben tlf. 954 84 848 eller kontor@kongsberg-golfbane.no evt pro@kongsberg-golfbane.no evt proshop@kongsberg-golfbane.no senest 24 timer før oppsatt spilletid. Spilletiden kan enten bookes til en ny ledig spilletid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig spilletid kan ikke endres mer enn en gang.

4. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, banens  eiendom osv.)

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

5. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

6. Partene

Selger er Kongsberg Golfbane SA, Hostvedtveien 130, 3618 Kongsberg, e-post: kontor@kongsberg-golfbane.no, tlfnr 954 84 848 , organisasjonsnummer 977536685 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

7. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

8. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

9. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

10. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har startet på kurset, protimen eller turneringen.
Regler for avbestilling for den enkelte tjeneste fremgår av avtalevilkår – forhåndsbetaling.

11. Angrerett

Det er ingen angrerett på bestilling av turnering, kurs, protimer eller gruppetimer utover det som er beskrevet i avtalevilkår – forhåndsbetaling pkt 3.

12. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom selger ikke leverer tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 kreve erstatning fra selgeren.
Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13. Mangel ved tjenesten – kjøperens rettigheter

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.